Sju personer i Teknologföreningen träffades för 55 år sedan, den 5 juni 1953, och diskuterade behovet av en förening för transportteknik och materialhantering som var högaktuellt inom detta verksamhetsområde. Ett flertal sammanträden hölls och namnet bestämdes till ”Transporttekniska Föreningen”. Det konstituerande sammanträdet för föreningens bildande hölls den 2 april 1954, då man även genomförde den första konferensen i samband med ”Bilsalongen”. Den andra konferensen hölls 23-25 september samma år på temat ”Transportkostnader”. Transporttekniska Föreningen är en ideell sammanslutning av personer inom intresseområdena logistik/materialadministration, materialhantering, trafikpolitik, vägar och trafik, transporter och förpackningar i hela materialflödeskedjan från råvaruleverantör till slutlig förbrukare.

Året efter bildandet av TTF gjorde jag ett studiebesök vid Sandvikens Järnverk hos chefsingenjör G.A. Cewrien, som var en av dem som förarbetade bildandet av TTF.

Jag blev värvad som medlem och från början mycket intresserad och under årens lopp mycket engagerad i TTF:s olika verksamhetsområden. TTF:s verksamhet har redovisats i tre skrifter:

–       TTF 25 år – 1954 – 1979 (Tage Torhag)

–       TTF 40 år – 1954 – 2004 (C G Dahl)

–       TTF 1954 – 2004 – 50 år (C G Dahl)

Medlemmar

I början steg medlemsantalet snabbt till 100 och vid 10-årsjubiléet hade en ökning till 450 medlemmar skett. Vid 20-årsjubiléet var antalet 1 100 och år 1987 nådde medlemsantalet sin topp med 1 325 medlemmar. På grund av personalminskningar i företagen och andra orsaker har nu antalet medlemmar minskat till nästan hälften.

Logistik

Logistikbegreppet infördes i Sverige från USA av TTF-medlemmen Harald Lindahl som var Nordens första transportprofessor vid Chalmers Tekniska Högskola. TTF genomförde sitt första logistikseminarium 1970 och startade TTF-skolan som sedan under många år genomförde grundkurser i logistik.

Konferensverksamhet

TTF har under årens lopp genomfört många konferenser inom olika verksamhetsområden gällande väg-, järnvägs-, sjö- och flygtransporter. Viktiga insatser gjordes inom det trafikpolitiska området. En bland de viktigaste konferenserna var ”Konsekvenser av trafikpolitiska utredningens förslag ”, som ville minska fordonslängden till 18 meter. Svenskt näringsliv kritiserade utredningsförslaget så hårt att propositionen aldrig skrevs. TTF var även remissinstans under ett antal år när det gäller transport- och trafikpolitik.

Trafiksäkerhet och framkomlighet vid vinterväglag med is och snö uppmärksammades av TTF som 1969 genomförde den första vinterväghållningskonferensen i Rättvik. Senare flyttades konferensen till Borlänge och bytte namn till Vintervägforum. Detta är en mycket viktig konferens för TTF och äger rum vartannat år, numera med över 300 deltagare. Själv har jag deltagit i samtliga konferenser. Åren mellan Vintervägforum genomförs under senare år ett sommarvägforum. Ytterligare en konferens per år genomföres under hösten. Konferensverksamheten nådde sitt maximum under min tid som kanslichef åren 1985-1992, då vi genomförde fyra konferenser såväl första som andra halvåret. Underlaget för konferenserna har därefter dalat och konkurrensen har hårdnat.

Standardisering

En viktig fråga för rationell materialhantering och logistik är standardisering. Även effektivitet, säkerhet, ergonomi och miljö har varit viktiga och styrande faktorer. En nyckel till ekonomisk distribution har varit enhetslastsystemet med lastpallar och containrar. TTF deltog från starten 1954 livligt i diskussionerna om lastpallsstandarden som blev 400×600 och 800×1200 mm. Den internationellt fungerande containerstandardens ramar fastställdes under 1960-talet. Säkring av last på fordon var också en viktig fråga som presenterades av Trafiksäkerhetsverket 1975. För marknadsanpassning och lösning av praktiska problem anordnade TTF en konferens som gav ett marknadsanpassat bra resultat.

Marknadsförändringar

Under årens lopp har nya hjälpmedel påverkat transportmarknaden på olika sätt. Bl.a. har datorisering och mobiltelefoner blivit hjälpmedel för olika rapporterings- och effektivitetssystem som även varit positiva för ekonomin. Dessutom har lastnings- och lossningssystemen förbättrats på många olika sätt.

Nordisk konferenssamverkan

Med TTF som modell bildades motsvarande föreningar i övriga nordiska länder. Nordiska Transportekonomiska Förbundet bildades 1977 med Sverige som initiativtagare och under ett antal år arrangerades gemensamma konferenser i de olika länderna. Numera förekommer endast viss skiftlig information mellan länderna men inga gemensamma konferenser.

Studieresor utomlands

Tidigare har det förekommit resor till transportutställningar i Europa, till Japan och två rundresor till olika företag i USA. Jag var reseledare vid ett antal av dessa resor, bland annat vid den senaste resan till USA 1973 då vi var över 40 deltagare och korsade kontinenten från väster till öster. 

Miljöfrågor i fokus – idag och i framtiden

Miljöfrågorna är högaktuella inte bara i Sverige utan över hela världen och gäller alla transportslag. Förutom val av rätt drivmedel gäller det motorutveckling, effektivisering av transporter och att möta ökningen av drivmedelskostnaderna på rätt sätt. Den högaktuella etanolen har fått både plus- och minusbetyg av olika organisationer. Biogasen har framförts som ett bra alternativ. När det gäller elbilar har Sverige presenterats som längst framme när Volvo visade sin ”plug-in” konceptversionbil. Såväl Volvo som Scania är mycket aktiva på lastbilssidan när det gäller miljö och nyligen var det världspremiär för den första etanollastbilen från Scania. I början av april presenterade Volvo Lastvagnar världens första hybridsopbilar, vilket väckte mycket stort intresse.

Avslutning

Den pågående konjunkturavmattningen medför personalminskningar inom många företag. Resultatet kan bli problem med att få med deltagare i konferenser, vilket medför att innehållet i konferenserna troligen måsta göras mer lockande. Framtidsfrågorna är mycket viktiga och därför avslutar jag med följande fråga: Vart är vi på väg?

C G Dahl