Examens- och Resestipendium

Stipendievillkoren är under omarbetning!

§ 1 Stipendiets syfte är att uppmuntra studerande att fördjupa sig inom Föreningens intresseområden samt att främja kunskapsutbyte mellan personer verksamma inom trafik-, transport- och logistikområdet i skilda länder.

§ 2 Stipendiet kan sökas av studerande på universitet/högskolor samt av personer som är medlemmar i TTF – Forum för Logistik sedan minst tre år och som regelbundet erlagt medlemsavgift. Högst två stipendier per år kan utdelas. Ekonomisk ram för stipendiet redovisas för årsmötet i styrelsens förslag till årsbudget. Varje stipendium är maximerat till 15 000 :- kronor.

§ 3 Stipendiet annonseras i föreningens olika informationsskrifter och hemsida samt i direktutskick till universitet/högskolor.

§ 4 Val av stipendiat sker genom bedömning av inlämnade ansökningar. En jury utsedd av föreningens styrelse bedömer ansökningarna och lämnar förslag till styrelsen. Stipendiater utses av föreningens styrelse.

§ 5 Ansökan skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 oktober. Beslut om stipendiater meddelas senast den 1 maj. Stipendiet utdelas om möjligt i samband med föreningens årsmöte, som skall hållas före maj månads utgång.

§ 6 Stipendiat skall inom ett år efter utdelningen av stipendiet lämna en skriftlig reserapport till styrelsen. Föreningen förbehåller sig rätten att, efter samråd med stipendiaten, låta publicera reseberättelsen i lämplig form.

Ansökan skickas till:

TTF – Forum för Logistik
Warfvinges väg 29
112 51 Stockholm